Servis doménPravidla webhostingu

Smluvní podmínky poskytování služeb společností SERVIS DOMÉN s.r.o., dále označena jako "poskytovatel", platné od 15.9.2007.

I. Předmět smlouvy

 • Poskytovatel bude poskytovat zákazníkovi služby v oblasti webhostingu, zejména zajistí pro zákazníka zřízení a provoz virtuálního serveru na počítačové síti Internet a registraci a provoz domény. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP a zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek.

II. Registrace doménového jména

 • Poskytovatel zprostředkuje registraci doménového jména u registračních autorit. Vlastníkem doménového jména se stává zákazník vyjma registrace .sk domény, kde je v souvislosti s pravidly registrace .sk domén doména zaregistrovaná na partnerský subjekt se sídlem v SR.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv zákazníkem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény nebo jména adresáře uživatele, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami.
 • Zákazník se zavazuje uhradit případné poplatky registračních autorit včetně administrativních výdajů.
 • Zákazník odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména.

III. Základní povinnosti smluvních stran

 • Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, t.j. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho emailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP.
 • Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb dle Pravidel této smlouvy v případě zásahu vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) či ostatních sítí Internetu a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.
 • Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serverů a to zejména z důvodu havárie či nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle Pravidel. Poskytovatel informuje zákazníka o provádění činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem s výjimkou nepředpokládaných poruch. Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu.
 • Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé zákazníkovi nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování služeb, poškozením nebo ztrátou dat apod. a to zejména v případech popsaných v bodech 3.2 a 3.3

IV. Zvláštní ustanovení

 • Všechny služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Zákazník odpovídá za technickou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Zákazník prohlašuje, že poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči zákazníkovi ani třetím stranám.
 • Má-li zákazník v úmyslu provozovat na svém virtuálním serveru stránky s erotickým obsahem, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli, neboť takový provoz virtuálního serveru je možný pouze po předchozím souhlasu Poskytovatele.
 • Zákazník není oprávněn využívat služeb poskytovatele k rozesílání nevyžádaných informací (SPAM).
 • Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby, zákaznických virtuálních serverů či samotného serveru je přísně zakázán.
 • Poskytovatel je oprávněn v případě podezření týkajícího se porušení výše uvedených povinností provést kontrolu dat na serveru a je oprávněn přerušit či omezit provoz serveru. O tom je provozovatel povinen zákazníka informovat.

V. Ceny za služby

 • Cena za provoz virtuálního serveru se platí dle zvoleného platebního období buď měsíčně, půlročně nebo ročně dopředu. Aktuální výše ceny služeb je veřejně přístupná na http://www.servis-domen.cz. Zákazník uhradí cenu převodem na účet poskytovatele a to na základě výzvy, která je poskytovatelem zaslána na kontaktní email zákazníka do 7 dnů od uzavření smlouvy (objednávky provedená zákazníkem). Řádný daňový doklad je vystaveny vždy do 15 dnů od připsání platby na účet poskytovatele.
 • Pro případ prodlení zákazníka s úhradou částek dle předchozích odstavců je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.
 • Zákazník nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby, pokud smlouvu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany poskytovatele.
 • Při neuhrazení platby do data její splatnosti je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb. V případě nezaplacení v požadovaném termínu je zákazník 2x (dvakrát) upozorněn e-mailem ze strany poskytovatele. Při překročení termínu splatnosti o 15 dnů jsou poskytované služby pozastaveny (přesměrovány na stránku "stop") a po dalších 15-ti dnech jsou poskytované služby zrušeny (včetně e-mailových adres).
 • V případě prodlení zákazníka v úhradě platby je poskytovatel oprávněn tuto skutečnost zveřejnit.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem objednání služeb. Zákazník prohlašuje, že se bude pravidly řídit stejně, jako by byla tato pravidla vytištěná a podepsaná ve formě smlouvy.
 • Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možno vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíců, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
 • Poskytovatel má právo jednostranně změnit znění Pravidel. O této skutečnosti bude zákazníky informovat prostřednictvím www stránky http://www.servis-domen.cz. V případě, že zákazník vysloví nesouhlas s novým zněním Pravidel, zkracuje se výpovědní lhůta webhostingových služeb na 1 měsíc. Zaplacením poplatku na základě účetního dokladu vystaveného po změně znění Pravidel, vyjadřuje zákazník souhlas s novým zněním Pravidel.

SERVIS DOMÉN s.r.o.
Kubíčkova 8
63500, Brno
IČO: 02299861
DIČ: CZ02299861
Účet: 7780568001 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.)
info@servis-domen.cz
+420 778 088 484